13 stycznia 2018

DZIEŃ PAŃSKI JUŻ JUTRO!

II Niedziela Zwykła, Rok B

Pierwsze czytanie 1 Sm 3, 3b-10. 19

Psalm † Ps 40, 2 i 4ab. 7-8a. 8b-10


Drugie czytanie 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20

Aklamacja † J 1, 41. 17b

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa,
łaska i prawda przyszły przez Niego.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia J 1, 35-42

Franciszkańskie rozważanie:

Obraz do Ewangelii:
„Andrzej i Szymon Piotr opuszczają Jana Chrzciciela i podążają za Jezusem”, ilustracja z książki „Summaria uber die gantze Biblia das Alte und Neue Testament”, 1562 r.

7 stycznia 2018

Niedziela Chrztu Pańskiego 2018


Chrzest Chrystusa
(obraz Piera della Francesca)
Chrzest Pański, Chrzest Jezusa Chrystusa – w chrześcijaństwie święto zamykające okres świętowania Bożego Narodzenia. W Kościele rzymskokatolickim, jak i Kościołach greckokatolickich, przypada w tydzień po uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli).
Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, ponieważ (pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach) chrzest Jezusa nie miał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów z 23 marca 1955 ustanowiono na dzień 13 stycznia, w miejsce dawnej oktawy Epifanii, wspomnienie chrztu Jezusa. Posoborowa reforma kalendarza liturgicznego w 1969 określiła ten dzień jako święto Chrztu Pańskiego. Pominięto wyrażenie „wspomnienie” i przesunięto jego termin na niedzielę po 6 stycznia.
Teksty modlitw, jakie są związane ze świętem Chrztu Pańskiego są bardzo dokładnie przekazane w Biblii. Podkreślają tego święta z uroczystością Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego. W tym wydarzeniu katolicy widzą pierwsze w historii świata pojawienie się w postaci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad nim w postaci gołębicy (epifania trynitarna).
Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia wierzącym Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, z drugiej zaś strony kieruje uwagę na rzeczywistość chrztu.
Kościół katolicki obchodzi święto przyjęcia do wspólnoty wierzących dzięki wodzie w czasie chrztu. Istnieje nakaz liturgiczny, aby w Wielką Sobotę przystroić chrzcielnicę i pokazać ludowi jako kołyskę jego narodzin dla nieba. Z tej okazji kapłan dokonuje uroczystego poświęcenia na oczach wiernych wody chrzcielnej. Tego dnia powinno się udzielać chrztu wszystkim katechumenom, którzy w czasie wielkanocnym mają otrzymać chrzest święty. Wraz ze świętem chrztu Chrystusa kończy się liturgicznie okres Bożego Narodzenia. W Polsce jednak jest dawny zwyczaj kończenia tego czasu świętem Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) 2 lutego. Dlatego do tego czasu można zachować szopkę w kościele i śpiewać kolędy.

6 stycznia 2018

DZIEŃ PAŃSKI JUŻ JUTRO!

I Niedziela Zwykła, 
Święto Chrztu Pańskiego , Rok B

Pierwsze czytanie Iz 42, 1-4. 6-7

Psalm † Ps 29, 1-2, 3ac-4, 3b i 9b-10


Drugie czytanie Dz 10, 34-38

Aklamacja † Por. Mk 9, 6

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia Mk 1, 6b-11

Komentarz do Ewangelii:


Obraz do Ewangelii:
Baptism of Christ, Francesco Alban

Objawienie Pańskie

Objawienie Pańskie należy do pierwszych świąt, które ustanowił Kościół. We wczesnym chrześcijaństwie dzień ten obchodzony był na Wschodzie jako święto Bożego Narodzenia (w Apostolskim Kościele Ormiańskim jest tak do dzisiaj), a także wspomnienie pokłonu Mędrców, Chrztu Pańskiego i przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej. Było to święto Epifanii, objawienia się Boga całemu światu (Objawienie Pańskie).


W Kościele łacińskim święto to zaczęto obchodzić od końca IV w. jako święto niezależne od Bożego Narodzenia. Później wydzielono też święto Chrztu Pańskiego na niedzielę po 6 stycznia, a wspomnienie cudu w Kanie na drugą niedzielę zwykłą w roku C. W związku z tym główną treścią święta w liturgii łacińskiej stał się pokłon Mędrców ze Wschodu, chociaż pozostałe aspekty, a więc Chrzest Chrystusa i wesele w Kanie są także wielokrotnie wspominane w tekstach liturgicznych.

3 stycznia 2018

Najświętsze Imię Jezus

Istnieje wiele imion, którymi określano Syna Bożego. Już prorok Izajasz wymienia ich cały szereg: Emmanuel (Iz 7, 14), Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju (Iz 9, 6). Prorocy: Daniel i Ezechiel nazywają Mesjasza "Synem człowieczym" (Dn 7, 13), a Zachariasz powie o Nim: "a imię Jego Odrośl" (Za 6, 12). W Nowym Testamencie św. Jan Apostoł nazwie Syna Bożego "Słowem" (J 1, 1). Sam Jezus Chrystus da sobie nazwy: Syn człowieczy (Mt 24, 27. 30. 37. 39. 44), Światłość świata (J 8, 12), Droga, Prawda i Życie, Dobry Pasterz (J 10, 11; 14, 6) itp. Jednak imieniem własnym Wcielonego Słowa jest Imię Jezus.
Litania do Najświętszego Imienia Jezus:

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego - zmiłuj się nad nami,
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, najmilszy,
Jezu, przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu, najmożniejszy,
Jezu, najcierpliwszy,
Jezu, najposłuszniejszy,
Jezu, cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco życia,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze,
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono wszystkich Świętych,

Bądź nam miłościw - przepuść nam, Jezu,
Bądź nam miłościw - wysłuchaj nas, Jezu,

Od zła wszelkiego - wybaw nas Jezu,
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez Narodzenie Twoje,
Przez Dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze Życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.
Jezu, usłysz nas - Jezu, wysłuchaj nas.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Proście a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone" daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Racz nas obdarzyć Panie ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz swej opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

2 stycznia 2018

K + M + B, czy C † M † B?

Tytuł mojego posta nawiązuje do jednego z dwóch świąt, które obchodzimy w kościele katolickim, pierwszym jest Objawienie Pańskie, natomiast drugim Trzech Króli, co wiąże się z wizytą duszpasterską, potocznie zwaną kolędą, święceniem kredy, wody i kadzidła. Święcimy te trzy przedmioty gdyż są one istotne, gdy ksiądz będzie chodził od domu, do domu i odwiedzał swych wiernych; poczuje woń palonego kadzidła, to dom modlitwy - pewnie pomyśli, zobaczy kredą napisane na drzwiach - C † M † B, następnie pobłogosławi dom/mieszkanie (odmawiając przed tym krótką modlitwę).
Jednak wracając do tematu, otóż oba te skróty, czyli K + M + B i C † M † B są poprawne, kościół katolicki uznaje je.
Pierwszy są to inicjały trzech mędrców - Kacpra, Melchiora i Baltazara, którzy podążając za gwiazdą betlejemską, dotarli do narodzonego zbawiciela świata. Tyle, że Polacy (jako sprytny naród), zmienili łacińskie imię Casper na polski odpowiednik Kacper, zmieniając C na K, a S na c. Gdzie plusy są faktycznie znakami dodawania.
Z drugim jest mniej cymeji i oznacza Christus Mansionem Benedicat - czyli Niech Chrystus błogosławi ten dom (mieszkanie), a plusy są tak naprawdę krzyżykami.
W zasadzie to tylko od nas zależy, czy wybierzemy pierwszy albo drugi skrót.

P.S.
Jeszcze można dodać rok, ale nigdy znaku =, bo to nie jest w żadnym przypadku działanie matematyczne!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...